Dziękujemy za wsparcie!
Dziękujemy za wsparcie!

regulamin

warunki uczestnictwa w wyścigu

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KRYTERIUM KOLARSKIEGO
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
15 wrzesień 2012r

CEL WYŚCIGU:

 • Popularyzacja dyscypliny kolarskiej,
 • Promocja aktywnych form spędzenia czasu,
 • Wyszukiwanie talentów wśród dzieci oraz młodzieży, - Promocja Miasta i Gminy CHOJNÓW,
 • Wyścig zaliczany jest w punktacji Challenge’u DZKol.ORGANIZATOR:

 • Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS MTB” przy Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.
 • Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie.WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Urząd Miasta CHOJNÓW
 • MOKSiR w Chojnowie - Grupa Grody Piastowskie
 • Portal internetowy chojnow.plPATRONAT MEDIALNY:

 • Telewizja DAMI TV
 • Radio Plus
 • Gazeta Legnicka
 • Konkrety.pl
 • Portal sportowefakty.pl
 • Portal lca.pl
 • Portal chojnow.plPARTNERZY:

 • FotoKraci - ogsługa fotograficzna imprez sportowych
 • Pixelon - Agencja Reklamowa
 • GoSouth.pl - organizacja wycieczek rowerowychTERMIN I MIEJSCE:

 • Wyścig odbędzie się w dniu 15 września 2012 roku (sobota) o godzinie 12.00 w miejscowości CHOJNÓW.
 • Przebieg trasy wyścigu: Start - ulica Rynek, Piotra Skargi, Chmielna, Plac Zamkowy, Wolności, Meta - ulica Rynek (zgodnie z zał. Nr 1, mapą stanowiącą integralna część niniejszego Regulaminu).UCZESTNICTWO:

 • Prawo startu mają zawodnicy kategorii żak, żakinia, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, U23 (Orlik) M,
 • Wszyscy w/w uczestnicy Wyścigu obligatoryjnie muszą posiadać: ważną licencję na 2012 rok, aktualne badania lekarskie, być ubezpieczeni od NW oraz OC,
 • Każdy z uczestników Wyścigu (w momencie dokonywania zapisu) stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje treść obowiązujących przepisów Polskiego Związku Kolarskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • W kategorii Open prawo startu w Wyścigu mają zawodnicy bez licencji, pełnoletni, po uprzednim podpisaniu stosownego oświadczenia i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Rowery dowolne tj. szosowe lub MTB, jednakże z pierwszej linii wystartują szosowe. Ilość okrążeń zależna od decyzji Sędziego Głównego.BIURO WYŚCIGU:

Siedziba Biura Wyścigu mieścić się w Chojnowie na terenie Gimnazjum Nr 2 przy ulicy Konarskiego 4.
Biuro Wyścigu będzie czynne w dniu 15.09.2012 roku w godzinach od 9.00 do 11.30.


ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane w Biurze Wyścigu w dniu 15.09.2012 roku od godz. 9.00 do godz. 11.30.


SPOSÓB ROZEGRANIA WYŚCIGU I PUNKTACJA:

Wyścigi zostaną rozegrane w sposób następujący:

Kategoria żak i żakinia o zwycięstwie decyduje linia mety.
W pozostałych kategoriach wiekowych od młodziczki do Olika (U23) włącznie co 3 okrążenie:
za I miejsce 5 pkt. za II miejsce 3 pkt. za III miejsce 2 pkt. i za IV miejsce 1 pkt.

Wszystkie pozostałe okrążenia za zwycięstwo: 1 pkt. Zwycięzcą zostanie zawodnik lub zawodniczka, który lub która zdobędzie najwięcej punktów.
Długość 1 okrążenia 1100 metrów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Kolarskiego (stanowiącymi integralną część niniejszego Regulaminu ) oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym na rundzie długości 1100 m.

Nadzór nad bezpieczeństwem zawodników w trakcie trwania wyścigu zapewni Organizator przy współudziale służb porządkowych i nadzorze ze strony Policji.

Ewentualne sprawy sporne powstałe podczas Wyścigu będą rozstrzygane przez Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem.


 • Wszyscy zawodnicy Wyścigu obligatoryjnie startują w kaskach sztywnych,
 • Godz. 9.00 - 11.30 Weryfikacja zawodników dziewczęta i chłopcy,
 • Godz. 11.30 - 11.40 Odprawa techniczna,
 • Godz. 12.00 Start pierwszej kategorii żak i żakinia.DYSTANSE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:

 • Kategoria żak, żakinia, 4 okr. x 1100 m = 4,4 km
 • Kategoria młodziczka, 9 okr. x 1100 m = 9,9 km
 • Kategoria młodzik , juniorka młodsza, 12 okr. x 1100 m = 13,2 km
 • Kategoria junior młodszy, juniorka, 15 okr. x 1100 m = 16,5 km
 • Kategoria junior, 21 okr. x 1100 m = 23.1 km
 • Kategoria Orlik , 24 okr. x 1100 m = 26,4 kmPROGRAM MINUTOWY:

 • Godz. 9.00- 11.30 zapisy zawodników w BIURZE WYŚCIGU
 • Godz. 10.00-12.00 program artystyczny, promocja sponsorów
 • Godz. 11.30-11.40 odprawa techniczna
 • Godz. 12.00 start kat. Żak / Żakinia
 • Godz. 12.20 start kat. Młodziczka
 • Godz. 12.50 start kat. Młodzik, Juniorka młodsza
 • Godz. 13.20 start kat. Junior młodszy, Juniorka
 • Godz. 14.00 start kat. Junior
 • Godz. 14.50 start kat. Open / bez licencji
 • Godz. 15.10 start kat. U23 (Orlik)
 • Godz. 16.00 dekoracja poszczególnych kategorii.
 • Godz. 16.30-17.00 program artystyczny
 • Godz. 17.00 zakończenie zawodów

Godziny startów oraz łączenie kategorii może zostać zmienione w razie takiej potrzeby na odprawie technicznej.


NAGRODY:

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe i pieniężne i nagrody honorowe w poszczególnych kategorii wiekowych:
 • Dla kategorii żak, żakinia I-III m-ce - nagrody rzeczowe,
 • Dla kategorii młodzik, młodziczka I-III m-ce: - nagrody rzeczowe,
 • Dla kategorii junior mł., juniorka mł. I-III m-ce - nagrody rzeczowe,
 • Dla kategorii junior, juniorka I – III m-ce: - nagrody rzeczowe,
 • Dla kategorii Open I – III m-ce: - nagrody rzeczowe,
 • Dla kategorii Orlik I – III m-ce: - nagrody pieniężne (600+400+200= 1200zł)
W każdej kategorii za I miejsce PUCHAR, medale I-III miejsce oraz dyplomy za I- V miejsce (nie dotyczy kategorii Open).
Łączna suma przeznaczona na nagrody pieniężne i rzeczowe wynosi 5000 PLN i zostanie zwiększona w przypadku pozyskania kolejnych sponsorów. Ewentualne dodatkowe nagrody zostaną ogłoszone na odprawie technicznej.


ZASADY FINANSOWANIA:

 • Koszty uczestnictwa w Wyścigu pokrywają zainteresowane kluby,
 • Opłata za startowe będzie pobierana zgodnie z przepisami PZKol,
 • Organizator pokrywa koszty organizacyjne Wyścigu oraz nagrody.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wszyscy zawodnicy obligatoryjnie startują w kaskach sztywnych,
 • Wszyscy zawodnicy startują na sprawnych technicznie rowerach,
 • Każdy z zawodników startuje na własną odpowiedzialność i obligatoryjnie jest ubezpieczony przez macierzyste kluby OC, NW,
 • Za bezpieczeństwo zawodników podczas zawodów odpowiadają opiekunowie ekip,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe w trakcie trwania Wyścigu jak i skradzione lub zagubione rzeczy,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie Wyścigu w porozumieniu z Sędzią Głównym,
 • O wszystkich sprawach techniczno-sportowych nie ujętych w postanowieniach niniejszego Regulaminu będzie decydował Skład Sędziowski w porozumieniu z Organizatorem,
 • Skład Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów przy Dolnośląskim Związku Kolarskim,
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną, lekarza wyścigu, ambulans, - Najbliższy Szpital usytuowany jest w Legnicy przy ulicy Iwaszkiewicza 5, tel. 76 72 11 00,
 • Organizator ma ubezpieczony Wyścig od Odpowiedzialności Cywilnej,
 • Organizator zapewnia zawodnikom posiłek regeneracyjny,
 • Osoby odpowiedzialne za organizację i zabezpieczenie Wyścigu:
  Stanisław Rokus, tel. 507 017 300
  Eugeniusz Bobiowski, tel. 660 710 483


Oświadczenie uczestnika

Informuję, że znam regulamin Ogólnopolskiego Kryterium Kolarskiego o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji rajdu. Oświadczam, że jestem zdolny do startu w wyścigu i startuję na własną odpowiedzialność.

Oświadczam, że:
 • uczestniczę w Ogólnopolskim Kryterium Kolarskim o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko.
 • Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka związanego z moim uczestnictwem.
 • Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialność organizatora wyścigu (a także ich kierownictwo, administratorów,osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców) na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w Ogólnopolskim Kryterium Kolarskim o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa.
 • Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
 • Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.


Data ................. Imię i nazwisko.............................................................


Podpis (czytelnie).................................................